زمین‌شناسی

آزمایش‌های ساده زمین‌شناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نوروزی، سوسن
علویان، فیروزه
میرزایی، پریسا
بوسعیدی، فرناز
چاپ اول سال: 
1396

اطلس پایه فسیل‌ها و مواد معدنی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کوئردا، خوزه
چاپ اول سال: 
1396

تنوع زمین‌شناختی ایران

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
توکلی ‌صبور، سیدامیر
چاپ اول سال: 
1394

علوم زمین پیش دانشگاهی علوم تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مولفان آبرنگ
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه زمین‌شناسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - زمین‌شناسی