نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

تپه وداع

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیگلریان، احمد
سال چاپ: 
1398

پول تقلبی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
سال چاپ: 
1398

بهشت‌فروشی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، مسلم
سال چاپ: 
1396

اسب تنها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1395

صبح روشن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آقا‌عباسی، یداله
سال چاپ: 
1395

های‌ و هوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
سال چاپ: 
1394

سوره‌های آب و درخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سخاوت، مرتضی
سال چاپ: 
1394

میهمانی سلیمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
خلج، منصوره
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه