اخلاق اسلامی

آداب تعلیم و تعلم در اسلام: ترجمه گزارش‌گونه کتاب منیة‌المرید فی‌آداب‌المفید‌والمستفید از شهید ثانی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
حجتی، سیدمحمدباقر
سال چاپ: 
1398