ارزشیابی آموزشی

اصول و راهنمای عملی آموزش گام‌به‌گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی و مبانی یادگیری سازنده‌گرایی)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
خوش‌خلق، ایرج
سال چاپ: 
1394

سنجش تکوینی آمیخته به همراه81 تکنیک سنجش تکوینی آغازین یا تشخیصی و سنجش تکوینی همزمان با تدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ویلیام، دیلن
سال چاپ: 
1400

مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز- مدارس سالم( مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
هوی، وینک
تارتر، جان
کات کمپ، رابرت
سال چاپ: 
1399