برنامه‌ریزی راهبردی

زندگی سراسر فهم مسئله است: مسئله و مسئله‌شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاضلی، نعمت‌الله
سال چاپ: 
1399

راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه: درسنامه‌ای برای طراحی، اجرا و مراقبت از برنامه‌های مدرسه و برنامه‌های درسی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
تورانی، حیدر
مجدفر، مرتضی
نقی‌زاده، محرم
سال چاپ: 
1397