جنبه‌های روان‌شناسی

پرورش هوش هیجانی کودکان (آموزش مهارت‌های زندگی و هوش هیجانی با روش‌ بازی) مناسب برای والدین، مربیان کودک و روان‌شناسان

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
تبریزی، مصطفی
ترابی، زهرا
تبریزی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1397