داستان‌های تاریخی

سلحشوران سیاه و دژهای دود‌زده

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دیری، تری
سال چاپ: 
1397

میرزا کوچک‌خان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فردی، امیر‌حسین
سال چاپ: 
1396

حکایت‌هایی از تاریخ جهانگشای جوینی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نادر‌ی‌فر، عبدالرضا
سال چاپ: 
1395

حکایت‌هایی از تاریخ بیهقی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
خسروی، سجاد
سال چاپ: 
1395

قصه زندگی چنگیزخان مغول

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، عباس
سال چاپ: 
1395

قصه زندگی تیمورلنگ

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، عباس
سال چاپ: 
1395

قصه زندگی خسرو انوشیروان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، عباس
سال چاپ: 
1395

شبح و ماهیگیر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دییری، تری
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - داستان‌های تاریخی