دانش‌آموزان

سنجش تکوینی آمیخته به همراه81 تکنیک سنجش تکوینی آغازین یا تشخیصی و سنجش تکوینی همزمان با تدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
ویلیام، دیلن
سال چاپ: 
1400

به دانش‌آموزان یاد دهید، پرسش‌های خود را مطرح کنند: مهارت‌ها، راهبردها و ساختارهای واقعی برای تقویت پرسشگری همه فراگیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اگر والش، ژاکی
سال چاپ: 
1400