رهبری

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

بازی نامحدود

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سینک، سایمون
سال چاپ: 
1399

رهبری

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
هاروارد
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - رهبری