روش تدریس

مبانی و روش آموزش قرآن دوره‌ ابتدایی ویژه آموزگاران، مربیان ومدرسان قرآن و دانشجو معلمان

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نباتی، رضا
خدائیان، سعید
اکبری‌نیا، رحمت
سال چاپ: 
1399

اصول و روش‌های تدریس: تأکید بر طراحی آموزشی و تدوین طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
کمیجانی بزچلوئی، ملیحه
حقانی، فریده
نصیری، فاطمه
ملکی‌آوارسین، صادق
ابراهیمی اورنگ، اکبر
جهدی‌کلوانق، هادی
سال چاپ: 
1398

سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی (دیدگاه‌های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
قادری، مصطفی
نصرتی، نسرین
خسروی، محبوبه
سال چاپ: 
1397