شناخت

مهارت اول: شناخت خود

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قهرمانی، زهرا
خودی، تینا
سال چاپ: 
1396

نظریه‌های شناختی و فراشناختی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بیات، محمدرضا
ابوترابی کاشانی، پریسا
سال چاپ: 
1396

تو مثل خودت هستی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اینس، شونا
سال چاپ: 
1395

با فکرم چه کار کنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یامادا، کوبی
سال چاپ: 
1395

خودشناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بی‌باک، محمد
سال چاپ: 
1395

روش‌ها و مهارت‌های یادگیری آسان

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
محمدی‌، پروین‌تاج
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - شناخت