مدیریت

توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری با استفاده از مهارت‌های DBT و MBSR

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
پورسل، مارک
مورفی، جیسون
سال چاپ: 
1398