مهارت‌های آموزشی

برنامه جامع آموزشی تحول یکپارچه‌ کودک: شیرخوارگی و نوپایی، مبانی و روش‌های سنجش و آموزش

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
امین‌یزدی، سید‌امیر
سال چاپ: 
1398