موفقیت

تو یک کله‌شقی پیش به سوی موفقیت: قدرت‌های درونی‌تان را دست کم نگیرید تا زندگی معرکه‌ای داشته باشید

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سینسرو، جن
سال چاپ: 
1397