موفقیت

DNA موفقیت: 25 ژن برای موفقیت، شادی و ثروت بیشتر در زندگی که افراد فوق موفق از آن‌ها برخوردارند

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
میر‌یونسی، سید‌محمد‌سعید
سال چاپ: 
1398