نقد

ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
واینرایش، توربن
سال چاپ: 
1399

عاق والدین

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
فردوسی مشهدی، مهدی
سال چاپ: 
1398

مکتب تفکیک: تاریخ و نقد

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
وکیلی، محمدحسن
سال چاپ: 
1397

نقد و بررسی انجمن حجتیه

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
رجبی، آرش
سال چاپ: 
1398

خروسه و روباهه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
یزدانی، معصومه
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - نقد