فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

شهید سلیمانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ملامحمدی، مجید
سال چاپ: 
1399

پشت درهای بهشت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
کاشانی اسدی، رضا
سال چاپ: 
1399

کتاب مخفی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پورولی کلشتری، مجید
سال چاپ: 
1399

راهکارهای مقابله با ناکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی، حمیده
سال چاپ: 
1399

کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناظمی، نازیلا
سال چاپ: 
1399

ما با تو سربلندیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محقق، حامد
نیک طلب، بابک
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش