فنی و حرفه‌ای و کاردانش

50 تمرین ریتم‌خوانی دو صدایی سطح ساده

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فیلیبا، نیکول
سال چاپ: 
1399

سندرم روده‌ تحریک‌پذیر (IBS)

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مک نایر، پاتریشیا
دین، کارولین
ویلر، کریستین
سال چاپ: 
1399

اصول مذاکره For Dummies

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دونالدسون، مایکل سی
سال چاپ: 
1399

مهارت سخن گفتن در جمع For Dummies

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کانلی، آلیسون
سال چاپ: 
1399

اصول ارتباطات For Dummies

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کونکه، الیزابت
سال چاپ: 
1399

دیابت For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
روبین، آلن ال
سال چاپ: 
1399

نت‌خوانی For Dummies

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پیلوفر، مایکل
دی، هالی
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش