فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
چاپ اول سال: 
1398

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
چاپ اول سال: 
1398

فرهنگ آموزشی ژاپن: مقایسه الگوی آموزش و مدرسه‌داری ژاپن و آمریکا

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
تسونه‌یوشی، ریوکو
چاپ اول سال: 
1397

معلم فکور

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اکرمی، سیدمحمد
اسمعیل‌نیا، مژگان
چاپ اول سال: 
1397

مهارت کاربر Adobe After Effects

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
حیدرپور، نازآفرین
خوشبخت کندوک ملا، عبدالعزیز
کریمی، منصوره‌سادات
فعله‌نژادیان، لیلا
فخریان لنگرودی، الهه
چاپ اول سال: 
1397

عروسک‌های نمایشی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رایت، لیندی
چاپ اول سال: 
1398

مرد گم‌شده

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مجدفر، مرتضی
چاپ اول سال: 
1398

مقدمه‌ای بر شناخت علمی شیر

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مؤیدنیا، نسرین
مظاهری، امیرفرخ
چاپ اول سال: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش