فنی و حرفه‌ای و کاردانش

گنجینه راهکارهای روابط همسران

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
سقازاده آرانی، نعمت‌الله
پورمدنی، حسینعلی
چاپ اول سال: 
1397

پرنده‌های شعر من

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
چاپ اول سال: 
1396

خودروسازی از صفر تا صد در ایران و جهان

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هنسی، کاترین
چاپ اول سال: 
1396

تند‌خوانی و مطالعه مؤثر به روش MP

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، زهره
پاشایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2018

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کامل Java

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
شیلد، هربرت
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش