فنی و حرفه‌ای و کاردانش

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

کوه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مولوی، ریحانه
چاپ اول سال: 
1397

ناصر ایکس ری

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقاغفار، علی
چاپ اول سال: 
1397

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

موج‌ها و کوسه‌های خلیج‌فارس

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
گودینی، محمد‌علی
چاپ اول سال: 
1397

گل جعفری در یک نگاه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضا صفت عربانی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

با تصور بخوان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مثنوی، زهرا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش