فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پنج گفتار درباره اخبار جعلی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فلسفی، سید‌غلامرضا
سال چاپ: 
1399

نمایشنامه ایرانی انار بهشت

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضائی‌فرد، زهرا
سال چاپ: 
1397

مرکب آه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شریف، محمد
سال چاپ: 
1398

سفیدتر از برف، خوش‌بوتر از یاس

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
غلامرضا، آقایاری
سال چاپ: 
1398

خرگوش و درخت کوچولو

ناشر: 
مؤلف: 
قدردان، ابراهیم
سال چاپ: 
1399

دریا اسب من شده است

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سلیمانی، نقی
سال چاپ: 
1397

وام دماغ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هاشمی، سیدسعید
سال چاپ: 
1398

فصل پنجم: سکوت

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بایرامی، محمدرضا
سال چاپ: 
1397

کوه مرا صدا زد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بایرامی، محمدرضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش