فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اکبر‌پور، احمد
خرامان، مصطفی
لزگی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

چاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تایلور، میلدرن
چاپ اول سال: 
1397

زمزمه نبض

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ابراهیمیان، حسین
چاپ اول سال: 
1396

سطح دو ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت ششم: ارایه مطالب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت چهارم: صفحه گسترده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
چاپ اول سال: 
1397

مهارت سوم: واژه‌پرداز

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
سبزعلی‌گل، مجید
موسوی، سید‌علی
چاپ اول سال: 
1397

6410 روز تنهایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نیکوی، پونه
چاپ اول سال: 
1396

هیس! گل‌ها خواب‌اند

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
امیری اسفندقه، مرتضی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش