فنی و حرفه‌ای و کاردانش

راهنمای عمل رهبران مدارس مبتنی بر مطالعات بزرگ‌مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تورانی، حیدر
بهراد، بهنام
سال چاپ: 
1401

ساحل خونین اروند: روایت داستانی از زندگی سه غواص شهید محسن باقریان و شهیدان محمدرضا و مهدی صالحی

مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کشمیری، رضا
سال چاپ: 
1400