فنی و حرفه‌ای و کاردانش

هشت گام برای ازدواج موفق

مخاطب: 
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فرهنگی، عبدالله
چاپ اول سال: 
1397

روش آسان فیلم‌نامه‌نویسی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کازرانی، عبدالصمد
چاپ اول سال: 
1397

تنهایی پر هیاهو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هرابال، بهومیل
چاپ اول سال: 
1396

چرند و پرند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دهخدا، علی‌اکبر
چاپ اول سال: 
1396

میشل استروگف

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ورن، ژول
چاپ اول سال: 
1396

تام سایر در غربت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تواین، مارک
چاپ اول سال: 
1396

باخانمان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مالو، هکتور
چاپ اول سال: 
1396

لطیفه‌های شیرین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
لبش، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - فنی و حرفه‌ای و کاردانش