مکانیک

نقشه‌خوانی صنعتی مکانیک

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
زمانی، محمدرضا
سال چاپ: 
1399

تون‌آپ (تنظیم کار موتور - درجه 2 )

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
فریدونی برزآباد، داریوش
رضوان حسن‌آباد، علی
بی‌نیاز، یعقوب
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مکانیک