هنر

مفاهیم پایه در انرژی و معماری

مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد
صانعی، آذین
اسلامی راد، نسیم
چاپ اول سال: 
1396

تکنولوژی و معماری بومی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ضرغامی، اسماعیل
سادات، سیده‌اشرف
چاپ اول سال: 
1396

جزئیات معماری در ساختمان‌های مدرن

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
رسولی‌نژاد، قدرت‌اله
تاج‌الدینی، شاهین
چاپ اول سال: 
1395

معماری مدارس آینده

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ضرغامی، اسماعیل
پهلوانی، مهدی
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - هنر