هنر

طراحی مدرسه موفق: سؤالاتی جذاب برای طراحی خلاقانه

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
نیرومند شیشوان، صغری
نیرومند شیشوان، مهدیه
چاپ اول سال: 
1395

آموزش فن و هنر سفالگری: 250 نکته کاربردی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
آتکین، ژاک
چاپ اول سال: 
1396

لی‌اوت

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
کریستین، کالن
چاپ اول سال: 
1396

شیبوری

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
ساودن، مندی
چاپ اول سال: 
1395

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
درودی، الیزابتا
پاچی، تیزیانا
چاپ اول سال: 
1396

الیاف نساجی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ابراهیم‌بیگی چیمه، اکرم
چاپ اول سال: 
1395

هنر رنگ‌سازی برای استفاده آبرنگ، اکریلیک و رنگ و روغن

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
لیدزی، جان
میرزا، جیل
هریس، نیک
گالتون، جری
چاپ اول سال: 
1396

گرایش‌های هنر مدرن

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
فیلیپس، سم
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - هنر