هنر

سینمای کیارستمی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
النا، آلبرتو
چاپ اول سال: 
1397

عروسک‌های نمایشی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رایت، لیندی
چاپ اول سال: 
1398

تاریخ طراحی گرافیک ایران

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
افشار مهاجر، کامران
چاپ اول سال: 
1398

خود آموز خط تحریری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بابایی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1398

درآمدی بر طراحی مسکن سالم

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدباقر
ناصر ترابی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1397

آرامش در خانه ایرانی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
طاهر طلوع دل، محمدصادق
سادات، سیده‌اشرف
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - هنر