عمران

مقالاتی در باب شهرسازی اسلامی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
تقوایی، علی‌اکبر
کامیار، مریم
بختیار‌نصرآبادی، حسنعلی
بختیار‌نصرآبادی، آمنه
حق‌جو، محمدرضا
رفیع‌پور، سعید
سرخیلی، الناز
شریفیان، احسان
آرش‌پور، محمد‌امین
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه معماری و شهرسازی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی عمران

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی عمران

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - عمران