حسابداری و بازرگانی

کتاب کار حسابداری حقوق و دستمزد

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
دهقانی، حسین
اصغری آرانی، زهرا
چاپ اول سال: 
1397

بازاریابی و اقتصاد آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
اکبریه، حمید
چاپ اول سال: 
1397

کاربر امور بانکی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، جعفر
حسینی، رامین
چاپ اول سال: 
1397

سرپرست ترخیص محصول

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
سعادتیان، سارا
پیمانفر، مهرسا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی