حسابداری و بازرگانی

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
کزازی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. اول)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
چاپ اول سال: 
1397

مروری بر پژوهش‌های مالی (ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
چاپ اول سال: 
1397

مروری بر پژوهش‌های مالی (ج.اول)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
چاپ اول سال: 
1397

مروری بر تحقیقات حسابداری(ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
خسروی، ناصر
چاپ اول سال: 
1397

مروری بر تحقیقات حسابداری (ج. اول)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
شاه‌ولی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

منحنی دوم

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
هندی، چارلز
چاپ اول سال: 
1397

شایسته‌سالاری در مدیریت انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
دلشاد تهرانی، مصطفی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی