حسابداری و بازرگانی

خلاقیت و حل مسئله

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
تریسی، برایان
سال چاپ: 
1399

اصول و ضوابط مالی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
اخترشناس، فرزاد
سال چاپ: 
1399

تماس‌های میلیاردی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
استقامت، بهزاد
سال چاپ: 
1398

حسابداری مؤسسات بازرگانی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ناصری، حامد
قادری، عاطفه
سال چاپ: 
1398

خودآموز حسابداری بازار کار

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نمازیان، سعید
حسینی، سید‌محمد‌جواد
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی