حسابداری و بازرگانی

ترن هوایی کارآفرینی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هاردی، دارن
چاپ اول سال: 
1397

راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تورن، متیو
تورن، آدام
چاپ اول سال: 
1396

همکاری

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
هاروارد
چاپ اول سال: 
1396

تیم

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
هاروارد
چاپ اول سال: 
1396

رهبری

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
هاروارد
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت افراد

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
هاروارد
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی