حسابداری و بازرگانی

کسب و کار طلایی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سادات حسینی، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

حل‌ و‌ فصل اختلافات در محیط کار For Dummies

مخاطب: 
مدیر
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اسکات، ویویان
چاپ اول سال: 
1396

حبیب خدا

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
وانقی، محمد
چاپ اول سال: 
1395

هوش معنوی در کسب و کار

مخاطب: 
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
حقیق، رامش
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی