حسابداری و بازرگانی

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
علن، ابراهیم
سال چاپ: 
1398

کاربر امور بانکی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پیمانفر، مهرسا
سعادتیان، سارا
سال چاپ: 
1398

مدل‌های کسب‌و‌کار For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هازن، جیم میوئل
سال چاپ: 
1397

بازاریابی عصب‌شناختی For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
جنکو، استیون.جی
استیدل، پیتر
سال چاپ: 
1398

بازاریابی سنتی و دیجیتال (نوین)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
خانپور هرسمی، حمیدرضا
فرجی ارمکی، اکبر
سال چاپ: 
1398

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
کزازی، محمد
سال چاپ: 
1397

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. اول)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
سال چاپ: 
1397

مروری بر پژوهش‌های مالی (ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - حسابداری و بازرگانی