بهداشت و کودکیاری

کودکان با ناتوانی های یادگیری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1393

تیزهوش و عقب مانده ذهنی

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1393

کودکان مبتلا ‌‌به بیماری‌های حاد و مزمن

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1394

کفایت اجتماعی کودکان و نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
سال چاپ: 
1393

روش های کاهش استرس در کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شیپرو، لارنس.ای
اسپریگ، رابین کی
سال چاپ: 
1394

خداحافظی با کم رویی و خجالت در کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
والدین
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
بروزوویچ، ریچارد
چاس، لیندا
سال چاپ: 
1394

ایجاد انگیزه و اشتیاق

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی‌آمانسون، کریستین
سال چاپ: 
1394

کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی‌آمانسون، کریستین
سال چاپ: 
1394

نکات اساسی در تشویق و تقویت یادگیری

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی‌آمانسون، کریستین
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - بهداشت و کودکیاری