مدیریت خانواده

آداب زندگی برای نوجوانان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
چاپ اول سال: 
1397

جامعه‌شناسی مصرف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کاریگان، پیتر
چاپ اول سال: 
1396

اطلاعات و احساسات

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

بحث و مناظره

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

سازماندهی ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

هوای تازه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

سبک زندگی نبوی: مهرورزی در خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
دلشاد تهرانی، مصطفی
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده