مدیریت خانواده

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

برنامه‌ریز امور تغذیه خانواده

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حاجیان، مهدیه
اخوان نیلچی، هاجر
چاپ اول سال: 
1397

نگاهی به راه طی‌شده در تولید و صنعت

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
مؤلف: 
عبدالصمدی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

آداب زندگی برای نوجوانان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
چاپ اول سال: 
1397

جامعه‌شناسی مصرف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کاریگان، پیتر
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده