مدیریت خانواده

گنجینه راهکارهای روابط همسران

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
سقازاده آرانی، نعمت‌الله
پورمدنی، حسینعلی
چاپ اول سال: 
1397

شبکه‌های مجازی و خانواده

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
خباز راوندی، محمدرضا
فرحبخش، کیومرث
چاپ اول سال: 
1396

تصمیم بگیرید؛ رنج یا گنج

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌کلاتچی، استیو
چاپ اول سال: 
1396

تکنیک‌های ویژه در ارزیابی روانی کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
پیوسته‌گر، مهرانگیز
چاپ اول سال: 
1396

هیاهو برای هیچ! بررسی خشم در خانواده و روابط زوجین

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدمحمد
جوکار، حبیب
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مدیریت خانواده