مکاترونیک

آشنایی با علم مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک کیو، کمیل
سال چاپ: 
1396

ساخت ربات

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک‌کوم، گوردون
سال چاپ: 
1396

الکترو مکانیک تکمیلی رباتها ۱: روبو حسابی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
شیرزاد، محمدجواد
صادقی، مرضیه
سال چاپ: 
1396

آموزش نصب درب‌های اتوماتیک

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
هنرمند، سعید
عربیان، امیر‌نیما
سال چاپ: 
1395

مجموعه مهندسی پزشکی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - مکاترونیک