مشکلات ویژه یادگیری

بازی‌های آوایی (2): آگاهی درون هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (4): آگاهی واجی (‌ب)

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (3): آگاهی واجی - الف

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
پور‌سعید زاهد، حورا
سال چاپ: 
1398

بازی برای کودکان با نیازهای خاص

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
ماسینتایر، کریستین
سال چاپ: 
1397

بازی‌های آوایی (1): آگاهی هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
سال چاپ: 
1396

اختلال ریاضی: راهنمای والدین و معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
امرسون، جن
بابتی، پاتریسیا
سال چاپ: 
1397

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
سال چاپ: 
1397

نارساخوانی: راهنمای والدین و مربیان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
ریف، ساندرا
استرن، جودیت
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مشکلات ویژه یادگیری