عمومی

بهشتی در این حوالی؛ چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402

خاطرات جنگ جهانی دوم: ارتشبد هاینتس گودریان فرمانده و بازرس کل قوای زرهی آلمان، جلد‌ سوم: از 1944 تا 1945 به همراه ملاحظات تاریخی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گودریان، هاینتس
سال چاپ: 
1402

خاطرات جنگ جهانی دوم: ارتشبد هاینتس گودریان فرمانده و بازرس کل قوای زرهی آلمان، جلد‌ دوم: از 1941 تا 1943

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گودریان، هاینتس
سال چاپ: 
1402

خاطرات جنگ جهانی دوم: ارتشبد هاینتس گودریان فرمانده و بازرس کل قوای زرهی آلمان، جلد اول: از‌ آغاز‌ تا‌ 1941

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گودریان، هاینتس
سال چاپ: 
1402