مهارت‌های زندگی

کودکان و رنج از دست دادن

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
گروه نویسندگان چنینگ
سال چاپ: 
1399

کودکان و رویارویی با فاجعه

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
گروه نویسندگان چنینگ
سال چاپ: 
1399

چه کار کنم با نی نی؟

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
خلیلی، سپیده
سال چاپ: 
1397

از من بپرس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
وابر، برنارد
سال چاپ: 
1399

من لارا هستم: روایتی از دختری با نشانگان داون

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
کادیه، فلورانس
سال چاپ: 
1398

دوست من ایزابل

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
ولوسون، الیزا
سال چاپ: 
1398

گاهی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
الیوت، ربه‌کا
سال چاپ: 
1398

خرگوشی با دماغ قرمز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاینه، هلمه
سال چاپ: 
1398

ما هشت‌پا را قرمز می‌کنیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کودکان استثنایی
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
بودن، استفانی
سال چاپ: 
1398

به من نگو استثنایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
توماس، پت
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی