هنر

خود آموز خط تحریری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بابایی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1398

آموزش خوشنویسی با نقاشی‌های ساده (تحریری1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سجادیه، ملیحه‌السادات
چاپ اول سال: 
1397

آموزش خط شکسته تحریری ساده

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
رحمانی، عباس
چاپ اول سال: 
1396

خودرو‌های راه‌‌سازی، گریدر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مطیع، منصور
چاپ اول سال: 
1397

خودرو‌های را‌ه‌سازی، بولدوزر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مطیع، منصور
چاپ اول سال: 
1397

خودرو‌های را‌ه‌سازی، لودر

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مطیع، منصور
چاپ اول سال: 
1397

خودرو‌های را‌ه‌سازی، غلتک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مطیع، منصور
چاپ اول سال: 
1397

هندسه خوش‌خطی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نصرتی‌جید، رضا
چاپ اول سال: 
1396

آموزش خط ریز

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
ارشاد، احمد
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - هنر