نمایش‌نامه/فیلم‌نامه

اسب تنها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1395

صبح روشن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آقا‌عباسی، یداله
چاپ اول سال: 
1395

های‌ و هوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
چاپ اول سال: 
1394

سوره‌های آب و درخت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سخاوت، مرتضی
چاپ اول سال: 
1394

میهمانی سلیمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
خلج، منصوره
چاپ اول سال: 
1394

آواز داوود

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
چاپ اول سال: 
1394

آب بر آتش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
همتی، سیروس
چاپ اول سال: 
1394

رؤیای سارا کوچولو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قیطاسی،‌ امیر
چاپ اول سال: 
1394

نرگس و عرفان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
سلیمی، الهه
چاپ اول سال: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه/فیلم‌نامه