نمایش‌نامه/فیلم‌نامه

قربت غریب

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کریمی، یداله
چاپ اول سال: 
1396

ترکش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادق مزیدی، بهرام
چاپ اول سال: 
1396

هق‌هق‌های پنهانی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پشنگیان، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1396

شهادت‌طلبان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کریمی، یداله
چاپ اول سال: 
1396

امانت‌‌داری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
افشار، علی
چاپ اول سال: 
1396

پهلوان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
افشار، علی
چاپ اول سال: 
1396

تاپای جان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پشنگیان، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1396

محاکمه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
صادق مزیدی، بهرام
چاپ اول سال: 
1396

حاضر‌جواب

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
درخشانی، مجید
چاپ اول سال: 
1396

امانت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
درخشانی، مجید
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه/فیلم‌نامه