ادبیات فارسی

کیمیای ادب: نگاهی از روساخت به ژرف ساخت فارسی هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پارسازاده، محمد‌عیسی
عباسی ، زهرا
اقبالی، کبری
صفری جندابه، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار فارسی 8

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
افضل‌خانی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1395

میوه از درخت: کتاب آموزشی دست‌ورزی فارسی پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی مرعشی ارسنجانی ، سید‌عبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

میوه از درخت: کتاب آموزشی دست‌ورزی فارسی پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی‌ ارسنجانی، سیدعبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

میوه از درخت: کتاب دست‌ورزی فارسی پایه هفتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

مدخل شعر معاصر فارسی (1392-1285)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
خسروی، شهریار
چاپ اول سال: 
1396

فارسی نهم تیزهوشان و نمونه دولتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قاسمی، رضا
چاپ اول سال: 
1396

کتاب کار فارسی هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیات‌بخش، علی
ذوقی، رؤیا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ادبیات فارسی