سینما

چارلی چاپلین چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برنان دموت، پاتریشیا
سال چاپ: 
1398

فن سینما1

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
محمدی، مسعود
رفیق، مهدیه
سال چاپ: 
1397

سینمای کیارستمی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
النا، آلبرتو
سال چاپ: 
1397
Subscribe to RSS - سینما