موسیقی

50 تمرین ریتم‌خوانی دو صدایی سطح ساده

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فیلیبا، نیکول
سال چاپ: 
1399

نت‌خوانی For Dummies

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پیلوفر، مایکل
دی، هالی
سال چاپ: 
1399

دیدار با موسیقی ۲، منتخبات پیانیست

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
آرتابالیوسکایا، ا.د
سال چاپ: 
1398

شکل‌گیری بنیادی و تکوین مبانی موسیقی 5

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مریو، میشل
تروشو، الن
سال چاپ: 
1398

علم و موسیقی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
جینز، سر .جیمز
سال چاپ: 
1399

Pages

Subscribe to RSS - موسیقی