کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی

نام مجموعه: 
مجموعه فرهنگ هدایت
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
بشیر ، حسن
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
308ص.
شابک: 
9789644764196
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
در عصری که موضوع گفتمان به امری اساسی و فراگیر تبدیل شده است، موضع گیری دینی و چگونگی بهره برداری مطلوب از آن باید مشخص شود. نویسندۀ کتاب حاضر کوشیده است به جمع بندی مناسبی در رابطه با گفتمان و تحلیل گفتمان از منظر دینی دست یابد، بین رویکردهای دینی و غیر دینی گفتمان معنای مشترکی بسازد و روشی برای تحلیل گفتمان منابع و متون دینی ارائه دهد. طرح پژوهش های گوناگون دربارۀ پیاده سازی روش پیشنهادی تحلیل گفتمان متون دینی نیز در جلدهای بعدی این کتاب وعده داده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب