پرسش‌های بنیادین شیوه‌ای چالش‌برانگیز برای یادگیری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌تای، جی
ویگنز، گرنت
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

اعتماد به نفس For Dummies

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پلیتز، برینلی
برتون، کیت
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

رد نامنظمی روی برف‌ها: مجموعه داستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جمعی از نویسندگان
چاپ اول سال: 
1396

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
چاپ اول سال: 
1396

اسرار درون آتش

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مانکل، هنینگ
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to Front page feed