مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

آزمایش‌های ساده زمین‌شناسی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نوروزی، سوسن
علویان، فیروزه
میرزایی، پریسا
بوسعیدی، فرناز
چاپ اول سال: 
1396

بیشه‌گرزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علیقلی، امیرحسین
شفیعی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

زن جادو: داستان هفت‌خوان رستم، داستان رستم و سهراب

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علیقلی، امیرحسین
شفیعی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

مثل پروانه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یاری، راحله
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to Front page feed