مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سی کندل، فیلیپ
چاپ اول سال: 
1397

با کاروان غالیان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بابازاده مقدم، حسین
چاپ اول سال: 
1397

کوه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مولوی، ریحانه
چاپ اول سال: 
1397

ناصر ایکس ری

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقاغفار، علی
چاپ اول سال: 
1397

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

الف، ب، سه نقطه

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
پایدار، محمود
جلوه، مازیار
چاپ اول سال: 
1397
Subscribe to Front page feed