آموزش و پرورش تطبیقی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دژکوهی، محمدجواد
قناعتی، مرضیه
سال چاپ: 
1399

شاخص‌های جهانی منزلت معلم

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دالتون، پیتر
مارچنارو، اسکار
دنیس، روبرت
ون شی، پو
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دوازدهم (FilmBook12)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
محمدی‌زاده، کیوان
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه یازدهم (FilmBook11)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
باقری، فهیمه
مقصود، نوید
سال چاپ: 
1399

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه دهم (FilmBook10)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عسکری ازغندی، مجید
ذوالفقاری، مهدی
سمائی‌نیا، فهیمه
باقری، فهیمه
سال چاپ: 
1399

سواد خبری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
فلسفی، سید غلامرضا
سلیمی، مریم
سال چاپ: 
1399

روان‌شناسی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری‌نطنزی، فاطمه
سال چاپ: 
1399
Subscribe to Front page feed