تعداد: 1 - 10 از 2233

مدیریت آموزشی

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شکیبایی، گودرز
عزیزی‌فر، سیده‌نیوشا
سال چاپ: 
1399

شهید سلیمانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ملامحمدی، مجید
سال چاپ: 
1399

راهکارهای مقابله با ناکامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دهقانی، حمیده
سال چاپ: 
1399

پشت درهای بهشت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
کاشانی اسدی، رضا
سال چاپ: 
1399

متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سید‌ابراهیم
جوانبخت، فاطمه
سال چاپ: 
1399

کتاب مخفی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پورولی کلشتری، مجید
سال چاپ: 
1399
Subscribe to Front page feed