سفر به مرکز زمین

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ورن، ژول
چاپ اول سال: 
1396

باد در بیدزار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
گراهام، کِنِت
چاپ اول سال: 
1396

تکنولوژی و معماری بومی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
ضرغامی، اسماعیل
سادات، سیده‌اشرف
چاپ اول سال: 
1396

مدیریت منابع انسانی (از تئوری تا عمل)

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
صفرزاده، حسین
احمدی شریف، محمود
ذاکری، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

مفاهیم پایه در انرژی و معماری

مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
مهدوی‌نژاد، محمد‌جواد
صانعی، آذین
اسلامی راد، نسیم
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to Front page feed