مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

درآمدی بر طراحی مسکن سالم

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدباقر
ناصر ترابی، ابراهیم
چاپ اول سال: 
1397

کوه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مولوی، ریحانه
چاپ اول سال: 
1397

ناصر ایکس ری

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقاغفار، علی
چاپ اول سال: 
1397

آرامش در خانه ایرانی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
طاهر طلوع دل، محمدصادق
سادات، سیده‌اشرف
چاپ اول سال: 
1397

همراه خوب یا بد: بررسی آسیب‌های تلفن همراه

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
تاجیک اسماعیلی، سمیه
میرزایی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اکبر‌پور، احمد
خرامان، مصطفی
لزگی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

موج‌ها و کوسه‌های خلیج‌فارس

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
گودینی، محمد‌علی
چاپ اول سال: 
1397

ژاکت

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کلمنتس، اندرو
چاپ اول سال: 
1397
Subscribe to Front page feed