مدیریت آموزشی: مهارت‌های معلمی

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حاتمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

مثل پروانه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یاری، راحله
چاپ اول سال: 
1396

من؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فکریان، نیلوفر
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کامل Java

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
شیلد، هربرت
چاپ اول سال: 
1396

سروده‌های ایرج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نوروزی خزاقی، ایرج
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کوچک کلاس آموزشی Windows 10

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
محمودی، علی
چاپ اول سال: 
1395

رؤیای مهشید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تجلیان، مهشید
چاپ اول سال: 
1396

مرجع کامل Excel 2016

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
Walkenbach، John
چاپ اول سال: 
1396

روضه عشاق: ترکیب‌بند عاشورایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شریفی، محمود
چاپ اول سال: 
1395
Subscribe to Front page feed