دیدنی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
درخشانی، مجید
چاپ اول سال: 
1396

نقشه‌ ذهن For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
راسلر، فلورین
چاپ اول سال: 
1396

رد نامنظمی روی برف‌ها: مجموعه داستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
جمعی از نویسندگان
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

چگونه با مدیر خود رفتار کنید؟

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جاشی، مانموهان
چاپ اول سال: 
1396

مهارت‌های آنلاین

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان بنیاد ICDL ایران
چاپ اول سال: 
1395

اسرار درون آتش

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مانکل، هنینگ
چاپ اول سال: 
1396

رخصت مرشد 11 طهرون

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایاری، خسرو
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to Front page feed