جامعه‌شناسی مصرف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کاریگان، پیتر
چاپ اول سال: 
1396

گوزن در کافی‌شاپ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اسلامی، مریم
چاپ اول سال: 
1397

خواهر عروسکی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
لادویگ، بنجمین
چاپ اول سال: 
1397

سیمرغ پدر بزرگ من بود

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سرمشقی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1397

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت مدارس بر مدار قانون

مخاطب: 
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
احمدی، رضا
چاپ اول سال: 
1397

شهرهای شگفت‌انگیز

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌دانلد، استیو
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to Front page feed