آموزش والدین

آموزش و ارزشیابی راهبرد‌های حل مسأله: ویژه‌ی آموزگاران و والدین دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شریف‌زاده، مریم
صادقی، مرتضی
سال چاپ: 
1394