برنامه ریزی درسی

سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی (دیدگاه‌های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
قادری، مصطفی
نصرتی، نسرین
خسروی، محبوبه
سال چاپ: 
1397