برنامه ریزی درسی

آشنایی با برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای ایران

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ریحانی، ابراهیم
رحیمی، زهرا
ایزدی، مهدی
سید‌صالحی، محمد‌رضا
کلاهدوز، فهیمه
نوروزی، سپیده
زمانی، ایرج
بهرامی سامانی، احسان
سال چاپ: 
1400