راهنمایی حرفه‌ای

خودآموز حسابداری بازار کار

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نمازیان، سعید
حسینی، سید‌محمد‌جواد
سال چاپ: 
1399

کاربر امور بانکی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نیکبخت نصرآبادی، زهرا
صالحی‌فر، فاطمه
کولوند، رضا
اردستانی رستمی، محمدرضا
پورعرب، حبیب
سال چاپ: 
1398

کاربر امور بانکی

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پیمانفر، مهرسا
سعادتیان، سارا
سال چاپ: 
1398

مدیریت اجرایی For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
الن، کتلین آر
سال چاپ: 
1397

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج جلد1

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
کافمن، جیمزسی
استرنبرگ، رابرت‌جی
سال چاپ: 
1394

راهنمای جامع خلاقیت کمبریج جلد2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
کافمن، جیمزسی
استرنبرگ، رابرت‌جی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - راهنمایی حرفه‌ای