سلامتی

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان‌شناختی (با رویکرد شناختی رفتاری)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نصیری، حمید
ابراهیمی، امرالله
نکویی، عاطفه
عباسی ‌قلعه‌تکی، صدیقه
جلالی ‌موفق، مهرنوش
سال چاپ: 
1393

راهنمای غلبه بر مشکلات شایع روان‌شناختی و ارتقای سلامت روان (با رویکرد شناختی - رفتاری)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
ابراهیمی، امرالله
نصیری، حمید
عرب، مصطفی
مبلیان، عاطفه
سال چاپ: 
1393