سواد رسانه ای

آموزش سواد رسانه‌ای در اتحادیه اروپا شواهدی از اقدامات مؤثر در مدارس ابتدایی و متوسطه (گزارش تحلیلی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
شبکه مشاوره بین‌المللی متشکل از متخصصان فعال دربعد اجتماعی آموزش‌ و پرورش
سال چاپ: 
1399