طراحی آموزشی

طراحی آموزشی راهنمای عمل در کلاس درس

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بیات، محسن
سال چاپ: 
1396

طراحی آموزشی(جلد2)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اسمیت، پاتریشیا‌ال
راگان، تیل‌من‌جی
سال چاپ: 
1396

دنیای طرح و رنگ برای دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پیندر، آندرو
سال چاپ: 
1396

دنیای طرح و رنگ برای پسران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پیندر، آندرو
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه یازدهم علوم انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه دهم علوم انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - طراحی آموزشی