مدیریت آموزشی

اصول و راهنمای عملی آموزش گام‌به‌گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد (با تأکید بر یافته‌های پژوهشی و مبانی یادگیری سازنده‌گرایی)

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
خوش‌خلق، ایرج
سال چاپ: 
1394

به دانش‌آموزان یاد دهید، پرسش‌های خود را مطرح کنند: مهارت‌ها، راهبردها و ساختارهای واقعی برای تقویت پرسشگری همه فراگیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اگر والش، ژاکی
سال چاپ: 
1400