مدیریت آموزشی

مدرسه در افق چشم‌انداز: راهنمای نوشتن گام‌به‌گام برنامه‌های عمل مدرسه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
حاجی‌آقالو، عباس
سال چاپ: 
1393