مدیریت آموزشی

به دانش‌آموزان یاد دهید، پرسش‌های خود را مطرح کنند: مهارت‌ها، راهبردها و ساختارهای واقعی برای تقویت پرسشگری همه فراگیران

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
اگر والش، ژاکی
سال چاپ: 
1400