نقد ادبی

زمینه‌های پیدایش رمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
جام‌شیر، مهدی
سال چاپ: 
1397

رباعیات خیام

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نظری، مهدیه
سال چاپ: 
1396

مدخل شعر معاصر فارسی (1392-1285)

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
خسروی، شهریار
سال چاپ: 
1396

تاریخ ادبیات ایران (4) با رویکرد ژانری

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
زرقانی ، سید مهدی
سال چاپ: 
1395

ادبیات‌خوانی: چگونه مثل تامس‌ فاستر ادبیات بخوانیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فاستر، تامس‌سی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی