برق

اپراتوری و تعمیرات پرینترها

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
معصومی، حجت
مقیمی، شهاب
چاپ اول سال: 
1396

بازرس فنی جوش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
دولت‌شاه، امین
چاپ اول سال: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد 3

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
چاپ اول سال: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد2

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
چاپ اول سال: 
1396

تاسیسات الکتریکی جلد1

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
حسن‌زاده، امیر
مؤمنی، محمود
سریری، ایمان
بنائیان، امیر
چاپ اول سال: 
1396

فوت‌و‌فن سوم فنی و حرفه‌ای الکتروتکنیک

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، شهرام
پانیذ، محمود
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - برق