برق

فوت‌و‌فن سوم فنی و حرفه‌ای الکتروتکنیک

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ذوالفقاری، شهرام
پانیذ، محمود
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه مهندسی برق

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
چاپ اول سال: 
1394

کتاب حوادث کار: ایمنی برق

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اصابتی، محمد
چاپ اول سال: 
1393

تکنولوژی دستگاه‌های‌ دورنگار (فکس)

ناشر: 
مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کرمی، رحیم
امیری‌جم، هانیه
چاپ اول سال: 
1394

کنترل توان راکتیو در شبکه‌های توزیع

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
کاظمی، اسد‌الله
چاپ اول سال: 
1394

راهنمای کاربردی ترانسفورماتورهای قدرت

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جبارزارع، امراله
رضایی، محمدعلی
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - برق