برق

آشنایی با علم الکترونیک

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شیمی، کتلین
سال چاپ: 
1398

پیدایش الکتریسیته

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ساموئلز، چارلی
سال چاپ: 
1398

اپراتوری و تعمیرات پرینترها

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
معصومی، حجت
مقیمی، شهاب
سال چاپ: 
1396

بازرس فنی جوش

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
دولت‌شاه، امین
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - برق