علوم و فنون دریایی

متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سید‌ابراهیم
جوانبخت، فاطمه
سال چاپ: 
1399

انرژی امواج

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پپاس، لین
سال چاپ: 
1397
Subscribe to RSS - علوم و فنون دریایی