رایانه

بازارچه دیجیتال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
علائی، شیده
سال چاپ: 
1398

لایک ممنوع

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی، سیدبشیر
ساقیان، طاها
سال چاپ: 
1397

فالوورربایی در روز روشن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
حسینی، سیدبشیر
ساقیان، طاها
سال چاپ: 
1398

مهارت کاربر Adobe After Effects

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
حیدرپور، نازآفرین
خوشبخت کندوک ملا، عبدالعزیز
کریمی، منصوره‌سادات
فعله‌نژادیان، لیلا
فخریان لنگرودی، الهه
سال چاپ: 
1397

کاربر ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

سطح دو ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت ششم: ارایه مطالب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت چهارم: صفحه گسترده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - رایانه