تربیت بدنی

شنا را قورت بده

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بلایث، لاکرو
چاپ اول سال: 
1395

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت شنا

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بلایث، لاکرو
چاپ اول سال: 
1395

آمادگی جسمانی

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
یثربی، سید‌محمدعلی
رمضانی، فریبرز
چاپ اول سال: 
1395

بسکتبال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
چاپ اول سال: 
1395

هندبال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
چاپ اول سال: 
1395

فوتبال ویژه مربیان و دانش‌آموزان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یعقوب‌پور، امید
دانش‌ثانی، کاظم
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - تربیت بدنی